Home

Search

 

Case Law:

- Denmark

- Finland

- Iceland

- Norway

- Sweden

 

- Bulgaria

- Estonia

- Latvia

 

- Case by Article

 

CISG Text

Status Chart

AV Conference Book '14

Nordic Judicial Systems

Bibliography

Papers

 

Autonomous CISG Network

Dictionaries

Links to Sources

Media Library

 

Contributors

Citing the Database

Update History

Contact

Copyright

Disclaimer

Cookies

 

 

 

 

 

 

 

Bibliography

 

 • International købelov (CISG) med kommentarer, René Franz Henschel and Bernhard Gomard, København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014.
 • The Continued Saga of the CISG in the Nordic Countries: Reservations and Transformation Reconsidered, Thomas Neumann, Nordic Journal of Commercial Law, 2013#1, pp. 1-16.
 • Recent Removals of Reservations under the International Sales Law: Winds of Change Heralding a Greater Unity of the CISG, Camilla B. Andersen, Journal of Business Law, Issue 8, 2012, pp. 698-711.
 • De Nordiske landes tilbagekaldelse af forbeholdet mod CISG del II [The Nordic Countries' Withdrawal of the Reservation Against CISG Part II - in Danish], Thomas Neumann, Juristen, Issue 4, 2012, pp. 186-190.
 • De danske domstoles håndtering af CISG [The Danish courts' handling of the CISG], Joseph Lookofsky, Ugeskrift for Retsvæsen, 2012, pp. 281-289.
 • Danmark tilslutter sig de internationale regler om købeaftalers indgåelse [Denmark joins the international rules on formation of contracts], Ole Lando, Ugeskrift for Retsvæsen, 2012, pp. 149-153.
 • Ophævelsen af de nordiske landes forbehold for del II i FN´s konvention om aftaler om internationale køb, René Henschel and Bernhard Gomard, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2/2012, pp. 103-112.
 • The CISG in Denmark and Danish Courts, Joseph Lookofsky, Nordic Journal of International Law, 2011, from p. 295.
 • Danske domstoles anvendelse af udenlandsk retspraksis, som i sager om mangler i internationale køb reguleret af CISG, René Henschel, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2/2006, pp. 234-241.
 • En ny international og en ny nordisk købelov [A new international and a new nordic sales act], Anders Vinding Kruse, Ugeskrift for Retsvæsen, 1984, pp. 25-29.

 


 

The bibliography formerly available at CISG Finland

The Bibliography below was previously available at the Finnish CISG website. It is reproduced in its original form here with permission from the University of Turku.

 

CISGä koskevaa kirjallisuutta

 

Litteratur om CISG

 

Literature on the CISG

 

Varsinaista CISGä koskevaa monografiaa ei Suomessa ole julkaistu. Konvention hyväksymisen jälkeen julkaistiin eräitä sitä koskevia artikkeleita.

 

Sisältöä koskevat huomautukset Tuula Ämmälän.

 

 

Seuraavassa on Suomessa ilmestyneitä ja suomalaisten kirjoittamia teoksia ja artikkeleita, joissa on käsitelty CISGä.

 

 

I Finland har man inte skrivit någon speciell monografi om CISG. Efter ratificeringen av CISG har det skrivits några artiklar om CISG.

 

Anmärkningar om deras innehåll av Tuula Ämmälä.

 

I det följande finns det böcker och artiklar, som har publicerats i Finland eller skrivits av finska författare.

There has been published no monograph about the CISG in Finland. The following articles are among the books and articles written by Finnish, concerning the CISG. Some of them are written in English.

Editorial remarks by Tuula Ämmälä.


Lyhenteet, förkortningar, abbreviations:

 

DL = Defensor Legis; JFT = Tidsskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland; LM = Lakimies

 

   

   

   

 • 1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus).

   

  Teoksessa käsitellään etupäässä pohjoismaisena yhteistyönä valmisteltuja Suomen ja Ruotsin sekä muiden pohjoismaiden kauppalakeja ja vertaillaan niitä CISGiin. Teos on pykäläkommentaari. Kaikkia CISGin artikloita ei käsitellä, koska vastaava säännös puuttuu pohjoismaisista kauppalaeista. Eräisiin CISGin artikloihin on vain viitattu vastaavan Suomen kauppalain säännöksen yhteydessä.

   

  Teoksen esipuheessa Routamo ilmoittaa kommentaarinsa perustuvan Rambergin Johnny Herren avustamana 1995 julkaisemaan Ruotsin kauppalain kommentariin (Köplagen).

   

  I boken behandlas främst Finlands och Sveriges och de andra nordiska ländernas köplagar, som var under beredning i det nordiska samarbetet. Dessa köplagar jämförs med CISG. Boken är en paragrafkommentar. Alla artiklar i CISG behandlas inte, därför att en motsvarande regel saknas i CISG. Till några artiklar av CISG har man bara refererat i samband med motsvarande paragraf.

  I förordet säger Routamo, att boken grundar sig på Rambergs och Herres kommentar (Köplagen 1995).

   

   

 • 1997. Björn Sandvik, "Direkt- och indirekt förlust enligt "moment 22" i köprätten." JFT 1997 ss. 256-277.

  Sandvik käsittelee artikkelissaan kauppalaissa omaksuttua ns. kontrollivastuuta sekä erottelua välittömiin ja välillisiin vahinkoihin, mitä erottelua CISGissä ei ole tehty.

   

  Sandvik behandlar i sin artikel det s.k. stränga kontrollansvaret och differentieringen i direkt och indirekt förlust, vilken differentiering saknar motsvarighet i CISG.

   

   

 • 1997. Tuomas Lehtinen, "Pankki ja vilpitön mieli". (Teoksessa Vilpittömästä mielestä. Toim. Ari Saarnilehto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. B. Muut kokoomateokset N:o 6. Turun yliopisto. Turku), ss. 53-69.

   

   

 • 1997. Tuula Ämmälä, "Vilpitön mieli ja selonottovelvollisuus". (Teoksessa Vilpittömästä mielestä. Toim. Ari Saarnilehto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. B. Muut kokoomateokset N:o 6. Turun yliopisto. Turku), ss. 9-52.

   

  Artikkelissa käsitellään vilpittömän mielen eri asteita ja erityisesti ns. perusteltuun vilpittömään mieleen sisältyvää selonottovelvollisuutta ja sen suhdetta pelkästään selonottovelvollisuutta koskeviin siviilioikeudellisiin säännöksiin. Jonkin verran pohditaan myös CISGin eräiden säännösten vilpittömän mielen suhdetta Suomen säännösten vilpittömään mieleen.

   

  I denna artikel behandlas olika stadier av bona fides och i synnerhet den undersökningsplikt som är typisk för sk. kvalificerad god tro. Denna undersökningsplikt jämförs med de allmänna civilrättsliga regler som innehåller bara en undersökningsplikt men som inte är typiska bona fides-regler. Där behandlas också litet om relation mellan bona fide-regler av CISG och de finska regler.

   

   

 • 1997. Hannu Honka, "New Carriage of Goods by Sea - The Nordic Approach" (Teoksessa New Carriage of Goods by Sea, The Nordic Approach including Comparisons with some other Jurisdictions, ed. by Hannu Honka. Institute of Maritime and Commercial Law, Åbo Akademi University, Åbo 1997) ss. 15-216.

   

   

 • 1996. Hannu Honka, "Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective". Tulane European & Civil Law Forum. (Volume 11, 1996, Tulane Law School), pp. 111-184.

  Artikkelissa käsitellään sopimusoikeuden ja kansainvälisen kaupan säännösten harmonisointia ja mm. CISGin sekä UNIDROIT-periaatteiden merkitystä.

   

  I artikeln behandlas harmoniseringen av avtalsrättens och den internationella köprättens regler, till. ex. betydelsen av CISG och UNIDROIT principer.

  1996. Hannu Honka, "Contract Law and International Trade". (Teoksessa International Market Change and the Law. Toim. Jukka Mähönen. Publications of Turku Law School. Vol. 2. NO 1/1996. Turku), ss. 7-97.

   

  Artikkelissa käsitellään samoja kysymyksiä kuin Hongan edellä mainitussa artikkelissa, mutta CISGin osuus on tätä vähäisempi.

   

  I denna artikel behandlas samma frågor som i den föregående artikeln men behandlingen av CISG är inte lika utförlig.

   

   

 • 1996. Antti Kivivuori, "Irtaimen kaupasta". (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus).

   

  Teos on yleiskuvaus kauppalakiin ja kuluttajansuojalain 5 lukuun sisältyvistä irtaimen kauppaa koskevista säännöksistä. CISGä käsitellään kauppalain soveltamisalasäännösten yhteydessä.

   

  Boken är en allmän framställning av reglerna om lösöreköp i köplagen och kapitel 5 i konsumentskyddslagen. CISG behandlas i samband med köplagens tillämpningsområde.

   

   

 • 1994. Thomas Wilhelmsson, "Köprätten och produktansvaret". JFT 1994 ss 627-642.

   

 • 1994. Mika Hemmo, "Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa". (Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys).

   

 • 1990. Pauliine Koskelo, "Säljarens ansvar för leverantörer och andra medhjälpare" JFT 1990, ss. 294-313.

   

 • 1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods". JFT 1990, ss. 327-343.

   

   

 • 1990. Annamaria Rapakko, "Lainvalinta kansainvälisessä kaupassa ( Die Rechtswahl im internationalen Handel)", DL 1990, ss. 656-677.

   

   

 • 1988. Matti Rudanko, "Ostajan velvollisuudet ja sopimusrikkomus kauppalain mukaan" (Die vertraglichen Pflichten des Käufers und seine Haftung aus Vertragsverletzungen nach dem Kaufgesetz), LM 1988, ss. 24-50.

   

   

 • 1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (Das neue finnische Kaufgesetz und die VN-Konvention über Verträge des internationalen Kaufs von Sachen)". LM 1988, ss. 1-16.

   

   

 • 1987. Leif Sevón & Thomas Wilhelmsson & Pauliine Koskelo, "Kauppalain pääkohdat" (Mänttä: Lakimiesliiton kustannus).

  1987. Leif Sevón & Thomas Wilhelmsson & Pauliine Koskelo, "Huvudpunkter i köplagen" (Helsingfors: Lakimiesliiton kustannus - Juristförbundets förlag).

  1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista (Neue Konvention über das anwendbare Recht auf internationale Kaufverträge"), LM 1986, ss. 352-367.

   

   

 • 1986. Göran Portin, "Ett köplagsförslag modell -85", JFT 1986, ss. 1-10.

   

   

 • 1985. Leif Sevón, "Får vi en köplag?", JFT 1985, ss. 508-521.

   

   

 • 1985. Tiina Astola, "Takuuehdot vientikaupassa: tutkimus takuuehtojen pätevyyttä rajoittavista säännöksistä Pohjoismaissa, Saksan liittotasavallassa, Ranskassa ja Englannissa". Yritysjuridiikka, 0781-0733; 8.

   

   

   

  Apua CISGin tulkinnassa erityisesti Pohjoismaissa saattaa olla myös seuraavista:

  Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa vid tolkningen av CISG i Norden:

  The following are among the monographs and articles containing information that can help one interpret the CISG especially in Scandinavia.

   

 • 1992. Jan Hellner, "CISG och den nya kontraksrätten", Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992, ss. 1-19.

   

 • 1995. Jan Ramberg, "Köplagen. Under medverkan av Johnny Herre.", (Stockholm: Fritzes Forlag Ab).

   

 • 1996. Joseph Lookofsky, "Understanding CISG in Scandinavia", A Compact Guide to the United Nations Convention for the International Sale of Goods. (Copenhagen: DJØF Publishing).

   

 

 CISGin eri artiklat oikeuskirjallisuudessa

Olika artiklar av CISG i rättslittertur

 

Artikla 1

Artikel 1

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande ltteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista, LM 1986 s. 354 ss.

 

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, Art. 1.1.a. s. 6, Art. 1.1.b. s. 7, Art. 1.2. s. 8.

 

1990. Pauliine Koskelo, "Söljarens ansvar för leverantörer och andra medhjälpare", JFT 1990, Art. 1.1.a. s. 295, Art. 1.1.b. s. 295, s. 296 not 4.

 

1990. Annamaria Rapakko, "Lainvalinta kansainvälisessä kaupassa", DL 1990 Art. 1.1.a. s. 662, Art. 1.1.b. s. 663, s. 669, Art. 1.2. s. 665, Art. 1.3. s. 666.

 

1994. Mika Hemmo, "Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa" s. 125 not 58.

 

1997. Eero Routamo - Jan Ramberg , "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 42 ss., Art. 1.1.b. s. 44 s. , Art. 1.3. s. 46.Artikla 2

Artikel 2

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteeet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista", LM 1986, Art. 2.a. ja b. s. 357; Art. 2.c. s. 356.

 

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, LM 1988, Art. 2.a. s. 8 , Art. 2.f. s. 9.

 

1990. Annamaria Rapakko, "Lainvalinta kansainvälisessä kaupassa", DL 1990, Art. 2.1. s. 666, s. 667.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" s. 17, Art. 2a s. 39 s., Art. 2.b-f. s. 42 ss.

 

 

Artikla 3

Artikel 3

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista, LM 1986, Art. 3.b. s. 357.

 

1990. Annamaria Rapakko, "Lainvalinta kansainvälisessä kaupassa", DL 1990 Art. 3.1. ja 3.2. s. 668.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" s. 23, s. 25.

 

 


Artikla 4

Artikel 4

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 28, s. 449, Art. 4a s. 32, s. s. 333, 4b s. 33, s. 61, s. 90.

 

 


Artikla 5

Artikel 5

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista, LM 1986, Art. 5.a., 5.b., 5.d., 5.e. s. 357.

 

1990. Annamaria Rapakko, "Lainvalinta kansainvälisessä kaupassa", DL 1990 s. 660.

 

1994. Thomas Wilhelmsson, "Köprätten och produktansvaret", JFT 1994 s. 632.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" , s. 495, s. 500.

 

 


Artikla 6

Artikel 6

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer undeer the Vienna convention on the international sale of goods, JFT 1990, s. 4.

 

 


Artikla 7

Artikel 7

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista, LM 1986, s. 358 s.

 

1996. Hannu Honka, "Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective", Tulane European & Civil Law Forum. (Volume 11, 1996, Tulane Law School), Art. 7.1. s. 119, Art. 7.2. s. 142.

 

1996. Hannu Honka, "Contract Law and International Trade". (Teoksessa International Market Change and the Law. Toim. Jukka Mähönen. Publications of Turku Law School. Vol. 2. NO 1/1996. Turku), Art. 7.2. s. 47.

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), Art. 7.1. s. 230.

 

1997. Tuomas Lehtinen, "Pankki ja vilpitön mieli". (Teoksessa Vilpittömästä mielestä. Toim. Ari Saarnilehto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. B. Muut kokoomateokset N:o 6. Turun yliopisto. Turku), Art. 7.1. s. 57.

 

 


Artikla 8

Artikel 8

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista, LM 1986 s. 361 s.

 

1996. Hannu Honka, "Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective." Tulane European & Civil Law Forum. (Volume 11, 1996, Tulane Law School), s. 147, s. 148.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 28 ss., s. 30, s. 147, Art. 8.1. s. 135.

 

1997. Tuula Ämmälä, Vilpitön mieli ja selonottovelvollisuus" (Teoksessa Vilpittömästä mielestä. Toim. Ari Saarnilehto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. B. Muut kokoomateokset N:o 6. Turun yliopisto. Turku), Art. 8.2. s. 28, Art. 8.3. s. 28.

 

 


Artikla 9

Artikel 9

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista", LM 1986 s. 363.

 

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista" LM 1988, s. 11.

 

1996. Hannu Honka, "Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective". Tulane European & Civil Law Forum. (Volume 11, 1996, Tulane Law School), s. 147.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 28 ss., Art. 9.2. s. 36 ss.

 

1997. Tuomas Lehtinen, "Pankki ja vilpitön mieli". (Teoksessa Vilpittömästä mielestä. Toim. Ari Saarnilehto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. B. Muut kokoomateokset N:o 6. Turun yliopisto. Turku), Art. 9.2. s. 57.

 

 


Artikla 10

Artikel 10

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande hänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista", LM 1986, s. 362 s.

1990. Annamaria Rapakko, "Lainvalinta kansainvälisessä kaupassa", DL 1990 s. 666.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 65, Art. 10.a. s. 65, s. 114.

 

 


Artikla 11

Artikel 11

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista", LM 1986, s. 363.

 

 


Artikla 12

Artikel 12

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista", LM 1986, s. 363, s. 366.

 

 


Artikla 13

Artikel 13

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteeet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista, LM 1986, s. 363.

 

 


Artikla 14

Artikel 14

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista, LM 1986, s. 355.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 15.

 

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 330, s. 331, s. 332.

 

 


Artikla 15

Artikel 15

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista", LM 1986, s. 364.

 

 


Artikla 18


Artikel 18

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista", LM 1986, s. 364.

 

 


Artikla 19

Artikel 19

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Fäljande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista", LM 1986, s. 366.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 31 s.

 

 


Artikla 20

Artikel 20

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnasa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista", LM 1986, s. 366.

 

 


Artikla 21

Artikel 21

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista, LM 1986, s. 361, s. 363, s. 366.

 

 


Artikla 22

Artikel 22

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista, LM 1986, s. 366.

 

 


Artikla 23

Artikel 23

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista", LM 1986, s. 365.

 

 


Artikla 25

Artikel 25

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteeet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 180, s. 195 ss., s. 202, s. 209, s. 280, s. 362.

 

 


Artikla 26

Artikel 26

 

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 447, s. 457 ss.

 

 


Artikla 27

Artikel 27

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista", LM 1986, s. 366.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 425 s., s. 573 ss., s. 575.

 

 


Artikla 28

Artikel 28

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista, LM 1986, s. 366.

 

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 341.

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 178, s. 185, s. 196, s. 258, s. 368 ss., s. 371.

 

 

Artikla 29

Artikel 29

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 34 s.

 

 


Artikla 31

Artikel 31

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1986. Kaarina Buure-Hägglund, "Uusi yleissopimus kansainvälisiin kauppoihin sovellettavasta laista", LM 1986, s. 366.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), Art. 31.a. s. 66 ss., Art. 31.b. ja c. s. 64 ss.

 

 


Artikla 32

Artikel 32

 

 

Seuraavassa olevat kirjallisuusviitteet voivat olla apuna tämän artiklan tulkinnassa.

Följande litteraturhänvisningar kan hjälpa tolkning av denna artikel.

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), Art. 32.2 . S. 72 ss.

 

 


Artikla 33

Artikel 33

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 74, s. 78, Art. 33.b. s. 75, Art. 33.c. s. 76.

 


Artikla 34

Artikel 34

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 169.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 12.

 


Artikla 35

Artikel 35

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 128 ss., s. 134 s., Art. 35.1. s. 141 s., s. 163, Art. 35.2. s. 141 ss., s. 144, s. 147, s. 162 s., Art. 35.3. s. 162 ss.

1996. Hannu Honka, "Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective". Tulane European & Civil Law Forum. (Volume 11, 1996, Tulane Law School), Art. 35.2.a. s. 177 ja not. 275, Art. 35.2.b. s. 147, s. 177 ja not 275, Art. 35.2.c. s. 147.

1988. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", Art. 35.2., JFT 1990, s. 330.


Artikla 36

Artikel 36

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 168 ss., Art. 36.1. s. 171, Art. 36.2. s. 172 s.

 

 


Artikla 37

Artikel 37

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 169.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 12.

 


Artikla 38

Artikel 38

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 241 ss., s. 244.

1997. Tuula Ämmälä, "Vilpitön mieli ja selonottovelvollisuus" (Teoksessa Vilpittömästä mielestä. Toim. Ari Saarnilehto. Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. B. Muut Kokoomateokset N:o 6. Turun Yliopisto, Turku.), s. 40 not 141.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 328.

 


Artikla 39

Artikel 39

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 245, s. 246, s. 249 ss.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 328.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 13.


Artikla 40

Artikel 40

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 255 ss., s. 266.

 

1997. Tuula Ämmälä, "Vilpitön mieli ja selonottovelvollisuus" (Teoksessa Vilpittömästä mielestä. Toim. Ari Saarnilehto. Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. B. Muut Kokoomateokset N:o 6. Turun Yliopisto, Turku.), s. 40.

 


Artikla 41

Artikel 41

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 133 ss., s. 295 ss., s. 300.

 

 


Artikla 42

Artikel 42

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 133 s., s. 240, s. 300.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 12.


Artikla 43

Artikel 43

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 328.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 12.


Artikla 44

Artikel 44

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 245 ss.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 13.

 


Artikla 45

Artikel 45

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 74, s. 181 ss., s. 239 ss.

 

1996. Hannu Honka, "Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective". Tulane European & Civil Law Forum. (Volume 11, 1996, Tulane Law School), Art. 45.1.b. s. 161 not 214.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 13.

 


Artikla 46

Artikel 46

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 258 ss., s. 262, Art. 46.1. s. 259 , Art. 46.2. s. 259, s. 266, Art. 46.3. s. 266.

1996. Hannu Honka, "Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective". Tulane European & Civil Law Forum. (Volume 11, 1996, Tulane Law School), s. 46 not 230.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 13.


Artikla 47

Artikel 47

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 196, Art. 47.1. s. 195 ss., s. 266, s. 282.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 13.

 


Artikla 48

Artikel 48

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), Art. 48.1. s. 260, s. 267ss., s. 269, Art. 48.2., s. 189 ss., s. 283, Art. 48.3. s. 189 ss.s. 283, Art. 48.4. s. 189 ss.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 13.

 


Artikla 49

Artikel 49

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 271 ss., Art. 49.1. s. 95, s. 195 ss., s. 269, Art. 49.1. a. s. 195, s. 279 ss., Art. 49 1.b. s. 196, s. 279 ss., s. 282, Art. 49.2.a. s. 232 ss. , Art. 49.2.b. s. 283.

1997. Hannu Honka, "New Carriage of Goods by Sea - The Nordic Approach" (Teoksessa New Carriage of Goods by Sea, The Nordic Approach including Comparisons with some other Jurisdictions, ed. by Hannu Honka, Institute of Maritime and Commercial Law, Åbo Akademi University, Åbo 1997), s. 141.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 13.


Artikla 50

Artikel 50

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 271 ss., s. 275 ss., Art. 50.1. s. 278.

1997. Hannu Honka, "New Carriage of Goods by Sea - The Nordic Approach" (Teoksessa New Carriage of Goods by Sea, The Nordic Approach including Comparisons with some other Jurisdictions, ed. by Hannu Honka, Institute of Maritime and Commercial Law, Åbo Akademi University, Åbo 1997), s. 141.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 13.

 


Artikla 51

Artikel 51

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), Art. 51.1. s. 314 ss.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 13.


Artikla 52

Artikel 52

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 137 ss., s. 307, Art. 52.1. s. 169.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 321, s. 332.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 13.

1988. Matti Rudanko, "Ostajan velvollisuudet ja sopimusrikkomus kauppalain mukaan", LM 1988, s. 42 not 50.

 

 


Artikla 54

Artikel 54

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 340 ss.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 332.

 


Artikla 55

Artikel 55

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 333 s.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 331, s. 332.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 15.

1988. Matti Rudanko, "Ostajan velvollisuudet ja sopimusrikkomus kauppalain mukaan", LM 1988, s. 25 not 1.

 


Artikla 56

Artikel 56

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 336.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 330.

 


Artikla 57

Artikel 57

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 332, s. 340 ss., Art. 57.2., s. 341.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 333 s., Art. 57.1.b. s. 334, Art. 57.2. s. 334.

 


Artikla 58

Artikel 58

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 345 ss., Art. 58.1. s. 352 s.Art. 58.2. s. 81, s. 347 s., s. 352 s.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 334, s. 335, Art. 58.1. s. 335, s. 336, Art. 58.2. s. 336, Art. 58.3. s. 336.

 


Artikla 59

Artikel 59

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 345 ss.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 337.

 

 


Artikla 60

Artikel 60

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 354 ss., s. 359 s., Art. 60.a. s. 393.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338, Art. 60.b. s. 338.

1988. Matti Rudanko, "Ostajan velvollisuudet ja sopimusrikkomus kauppalain mukaan", LM 1988, s. 35 not 31, s. 42 not 50.


Artikla 61

Artikel 61

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 21, s. 365 ss., Art. 61.1. s. 432.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338, s. 339, Art. 61.1.b. s. 341 s., Art. 61.2. s. 339.

1988. Matti Rudanko, "Ostajan velvollisuudet ja sopimusrikkomus kauppalain mukaan", LM 1988, s. 35 not 31.

 


Artikla 62

Artikel 62

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 360, s. 367, s. 368 ss.

1996. Hannu Honka, "Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective". Tulane European & Civil Law Forum. (Volume 11, 1996, Tulane Law School), s. 165 not 214.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338, s. 339.

1988. Matti Rudanko, "Ostajan velvollisuudet ja sopimusrikkomus kauppalain mukaan", LM 1988, s. 35 not 31.

 


Artikla 63

Artikel 63

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 196, s. 385, s. 392 s., Art. 63.1. s. 399.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338, s. 339.

1988. Matti Rudanko, "Ostajan velvollisuudet ja sopimusrikkomus kauppalain mukaan", LM 1988, s. 35 not 31.


Artikla 64

Artikel 64

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), Art. 64.1. s. 385 s., s. 392 s., , s. 397, Art. 64.1.a. s. 195, s. 424, Art. 64.1.b. s. 196, s. 399, Art. 64.2. s. 364, s. 414 ss., Art. 64.2.a. s. 415 s., Art. 64.2.b. s. 364, s. 418.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338, Art. 64.1. s. 339, Art. 64.2. s. 340, Art. 64.2.a. s. 342.

1988. Matti Rudanko, "Ostajan velvollisuudet ja sopimusrikkomus kauppalain mukaan", LM 1988, s. 35 not 31.

 

 


Artikla 65

Artikel 65

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 364, s. 420 ss., s. 425 s.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 337, s. 338, s. 339.

1988. Matti Rudanko, "Ostajan velvollisuudet ja sopimusrikkomus kauppalain mukaan", LM 1988, s. 35 not 31.

 


Artikla 66

Artikel 66

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 97, s. 103, s. 104 s.

 


Artikla 67

Artikel 67

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 97, s. 109, Art. 67.1. s. 69, s. 91, s. 93, s. 107 ss.Art. 67.2. s. 92, s. 115.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 12.

 


Artikla 68

Artikel 68

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 92, s. 97, s. 117 ss., s. 120 s.

 


Artikla 69

Artikel 69

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 97, s. 109, Art. 69.1. s. 107 ss., Art. 69.2. s. 91, s. 98, s. 113 s., s. 107 ss. Art. 69.3. s. 92, s. 115 ss.

 


Artikla 70

Artikel 70

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 94 s., s. 103, s. 104 s.

 


Artikla 71

Artikel 71

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 56, s. 308 ss., s. 325 s., s. 429 s., s. 431 ss., s. 434, Art. 71.2. s. 439 s.,Art. 71.3. s. 432, s. 441, s. 442.

1997. Hannu Honka, "New Carriage of Goods by Sea - The Nordic Approach" (Teoksessa New Carriage of Goods by Sea, The Nordic Approach including Comparisons with some other Jurisdictions, ed. by Hannu Honka, Institute of Maritime and Commercial Law, Åbo Akademi University, Åbo 1997), s. 137.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338, Art. 71.1.b. s. 342.


Artikla 72

Artikel 72

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 308 ss., s. 325 s., s. 430, s. 443 ss., s. 448, Art. 72.2. s. 447.

1997. Hannu Honka, "New Carriage of Goods by Sea - The Nordic Approach" (Teoksessa New Carriage of Goods by Sea, The Nordic Approach including Comparisons with some other Jurisdictions, ed. by Hannu Honka, Institute of Maritime and Commercial Law, Åbo Akademi University, Åbo 1997), s. 137.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338, s. 340.

 


Artikla 73

Artikel 73

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 308 ss., s. 315, s. 324, s. 325 s., Art. 73.1. s. 321 ss., s. 400 ss., Art. 73.2. s. 400 ss., s. 405 s., Art. 73.3. s. 328, s. 406.

1997. Hannu Honka, "New Carriage of Goods by Sea - The Nordic Approach" (Teoksessa New Carriage of Goods by Sea, The Nordic Approach including Comparisons with some other Jurisdictions, ed. by Hannu Honka, Institute of Maritime and Commercial Law, Åbo Akademi University, Åbo 1997), s. 137.

 


Artikla 74

Artikel 74

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 106, s.181, s. 363, s. 491 ss., s. 497 s., s. 500 ss.

1996. Hannu Honka, "Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective". Tulane European & Civil Law Forum. (Volume 11, 1996, Tulane Law School), s. 166.

1994. Mika Hemmo, "Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa" (Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys), s. 125 s., s. 129, s. 148 s., s. 218 not 247, s. 270 not 82, s. 340.

1994. Thomas Wilhelmsson, "Köprätten och produktansvaret", JFT 1994, s. 633.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338, s. 342.

 


Artikla 75

Artikel 75

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 521.

1994. Mika Hemmo, "Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 218 not 247.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338, s. 341.


Artikla 76

Artikel 76

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 526 s., s. 528 s.

1994. Mika Hemmo, "Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 218 not 247.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338, s. 341.

 


Artikla 77

Artikel 77

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 531 ss.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338.

 


Artikla 78

Artikel 78

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 563.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338, s. 341.

 


Artikla 79

Artikel 79

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 181, s. 216, s. 223, s. 285 ss., s. 407 ss., Art. 79.1. s. 211 ss., Art. 79.2. s. 211 ss., s. 227, Art. 79.3. s. 211 ss., s. 229, Art. 79.4. s. 229 ss., s. 413, Art. 79.5. s. 229.

 

1996. Hannu Honka, "Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective". Tulane European & Civil Law Forum. (Volume 11, 1996, Tulane Law School), s. 161 not 214.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 15, s. 333.

 

1990. Pauliine Koskelo, "Säljarens ansvar för leverantörer och andra medhjälpare", JFT 1990, Art. 79.1. s. 298, Art. 79.2. s. 299, s. 300 not 13, s. 307, s. 308 not 24.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 15, Art. 79.2. s.14.

 


Artikla 81

Artikel 81

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 457 ss., Art. 81.1. s. 460.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 339.

 


Artikla 82

Artikel 82

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 470 ss., s. 481, Art. 82.2. s. 471 s., Art. 82.2.c. s. 478 s.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338.

 


Artikla 83

Artikel 83

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338.

 


Artikla 84

Artikel 84

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 464 s.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 228.

 


Artikla 85

Artikel 85

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 546 ss., s. 556 ss.,

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 8.

 

 


Artikla 86

Artikel 86

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 549 ss., s. 556 ss.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 8.

 


Artikla 87

Artikel 87

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 554 ss.

1990. Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the Vienna convention on the international sale of goods", JFT 1990, s. 338.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 8.

 


Artikla 88

Artikel 88

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 558 ss.

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 8.

 


Artikla 92

Artikel 92

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 9.

 


Artikla 94

Artikel 94

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 46 ss.

1990. Pauliine Koskelo, "Säljarens ansvar för leverantörer och andra medhjälpare", JFT 1990, s. 296.

1985. Leif Sevón, "Får vi en köplag?", JFT 1985, s. 520 not 21.


Artikla 95

Artikel 95

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 44 s.

1990. Annamaria Rapakko, "Lainvalinta kansainvälisessä kaupassa", s. 6.

 


Artikla 96

Artikel 96

 

1997. Eero Routamo & Jan Ramberg, "Kauppalain kommentaari" (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus), s. 32.

 


Artikla 99

Artikel 99

1988. Leif Sevón, "Kauppalaki ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista", LM 1988, s. 3.

 


 

 

 

  © 2015 Thomas Neumann | Privacy Policy | Cookies | Disclaimer